Clenske dimenze mladistvych.

Kompletní policy paper autorek je možné najít zde. Participace a 8.

Zdroj: sestaveno autory na základě analýzy SEK z roku a Dramatický nárůst četnosti slova bezpečnost ve vztahu k Zvetsit pero s pomoci onanisho sektoru České republiky dokumentuje proměnu chápání zájmů ČR a její pozice v energetických vztazích.

Zatímco ve SEK bylo možné nalézt slovo bezpečnost ve vztahu k rizikům vyplývajícím z využití jaderné energie, v případě navržené aktualizace Státní energetické koncepce z roku se slovo bezpečnost vyskytovalo Clenske dimenze mladistvych v návaznosti na zajištění energetických potřeb státu importem, a to především ropy a zemního plynu MPO ; Toto tvrzení je svým významem v celém textu jedinečné, když se v něm mluví o proměně chápání pojmu bezpečnosti ve vztahu k národnímu energetickému komplexu.

Podobné chápání slova bezpečnost je však zcela principiální a běžné v SEK Tato věta do velké míry vystihuje kontext, na který je v textu nejčastěji vázáno slovo bezpečnost. V případě srovnání obou dokumentů se tedy nejedná pouze o větší četnost Clenske dimenze mladistvych slova bezpečnost v SEK ve srovnání se SEKale také o využití slova v jiném kontextu.

Slovo závislost ve významu dovozní závislosti je v obou textech zastoupeno přibližně Clenske dimenze mladistvych.

Clenske dimenze mladistvych Co je nejucinnejsim clenem

V obou dokumentech je dovozní závislost na vnějších aktérech chápána jako hrozba, avšak pouze v obecné rovině, bez odkazu na konkrétního dodavatele. V SEK můžeme závislost poměrně často najít v kontextu omezení závislosti či posílení nezávislosti. Tato a podobné formulace vypovídají spíše o pozitivní snaze směřující k omezení závislosti, Clenske dimenze mladistvych to i přesto, že jinde v dokumentu jsou odkazy na nutný růst dovozů energetických surovin v budoucnu, a tedy růstu celkové dovozní závislosti MPO V SEK je dovozní závislost naopak hodnocena v kontextu proběhnuvších plynových krizí a pozitivní vnímání spojené se snahou o nezávislost se prakticky vytrácí.

Prakticky se tedy nehovoří o možném dosažení či posilování nezávislosti, ale o minimalizaci rizik vyplývajících z rostoucí dovozní závislosti, kterou je třeba udržet na přijatelné úrovni MPO 39, 52, Pojem krize, ve vztahu k nedostatku energetických surovin, se vyskytuje v obou dokumentech.

Clenske dimenze mladistvych Zvetsit clanek s kondomem

Avšak obsahová analýza obou dokumentů odhaluje několikanásobný růst slova v tomto kontextu v aktualizovaném vydání SEK z roku Tento fakt není nijak překvapivý, uvážíme-li výpadky v dovozu zemního plynua ropy Zatímco krize z let a nejsou zásadním způsobem zmiňovány, plynová krize z přelomu let a je zmíněna Clenske dimenze mladistvych včetně hrozeb, které by mohlo způsobit její opakování.

Tato krize je současně použita jako argument pro legitimizaci sekuritizace energetiky v členských státech EU, se kterou je spojeno užívání a nadužívání pojmu energetická bezpečnost. Větší důraz je kladen rovněž na připravenost krizových mechanismů Skutecny narust velikosti clenu úrovni EU, nikoli pouze v rámci národních států.

Heinrich-Böll-Stiftung

V této souvislosti je často zmiňován termín solidarita v případě možného opakování krizí MPO Ve srovnání obou textů se jako zcela principiální ukazuje tematika vnějších energetických vztahů. Zatímco v dokumentu z roku je tato problematika obsažena pouze implicitně, a to nejen bez odkazu na konkrétní region, termín vnější vztahy není v celém dokumentu nikde zmíněn.

Naopak v aktualizaci SEK je nejen operováno s konkrétním termínem, ale je použit i ve vztahu ke konkrétním krokům, podniknutým vůči jmenovaným dodavatelským státům či regionům.

Clenske dimenze mladistvych Pokud je velikost clena 13 cm

Této problematice je věnován celý tematický oddíl 5. Tato část je rozdělena do částí věnovaných vizi vnější energetické politiky, jejím hlavním cílům a nakonec jejím dílčím cílům a jejich specifikaci. Vnější energetické vztahy jsou posuzovány na několika úrovních. Na mezinárodní úrovni, regionální úrovni a na úrovni dvoustranných vztahů.

Account Options

Dokument hovoří o nutnosti vytváření jednotného energetického trhu EU, ale také o Clenske dimenze mladistvych diverzifikace přepravních tras na úrovni EU a harmonizaci české legislativy s energetickou politikou EU MPO Je tedy zřejmé, že důraz je kladen jak na problematiku vnitřního trhu Clenske dimenze mladistvych úrovni Evropské unie, tak na problematiku Clenske dimenze mladistvych vztahu mezi Evropskou unií a energetickými partnery vně EU, a to až do té míry, že obě témata lze považovat za komplementární a pro úspěšné fungování společné energetické politiky EU na sobě závislá.

Vedle EU, jakožto platformy pro spolupráci na mezinárodní a regionální úrovni, Koncepce rovněž zmiňuje mezinárodní spolupráci na půdě organizací jako jsou Mezinárodní energetická agentura a Energetická charta, ale také NATO v rámci transatlantického energetického fóra.

V části věnované bilaterální spolupráci je kladen důraz na rozvíjení dvoustranné spolupráce s významnými dodavatelskými a tranzitními zeměmi na základě oboustranné výhodnosti v mezích energetické politiky EU tamtéž.

Z uvedeného jasně vyplývá zřetelný Clenske dimenze mladistvych ve srovnání s původním dokumentem z roku Můžeme tedy dokumentovat nejen sekuritizaci energetické politiky České republiky, ale také s tím související zpřesnění agendy a její vymezení.

Je zřejmé, že problematika vnějších energetických vztahů se stala klíčovým tématem současné debaty, což jsme byli schopni ověřit na základě tematické a obsahové analýzy dvou strategických dokumentů, vymezujících energetickou politiku ČR. Důvody pro tento trend je možno hledat ve dvou zdrojích. Na jedné straně je zde evropská dimenze energetické politiky, která od počátku tisíciletí s rostoucí intenzitou reflektuje otázku vnějších energetických vztahů.

Nicméně význam Clenske dimenze mladistvych na evropské úrovni nestačí k její dostatečné reflexi na národní úrovni, jak se ukázalo na absenci některých témat v případě Státní energetické koncepce z roku ve Clenske dimenze mladistvych se Zelenou knihou K evropské strategii pro bezpečnost energetických dodávek z roku srov.

MPO a European Commission Na druhé straně působí faktor energetické politiky na národní úrovni, která se mění v závislosti na vnějších faktorech, nyní ve smyslu dodavatelů, nikoli EU. Zdá se, že zkušenost výpadků v zásobování ropou a plynem je pro členské státy silným impulzem.

Ohrožení bezpečnosti dodávek ropy a zemního plynu se tedy projevila nejen na úrovni EU, kdy klíčový dokument — Zelená kniha Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii — vzniká v roce právě v návaznosti na první významnou evropskou zkušenost, ale také na národní úrovni ČR srov. V případě ČR se od konstatování existence závislosti na vnějších zdrojích v roce dostáváme k formulaci konkrétních cílů vztahů s dodavateli energií v roce Vnější energetická bezpečnost v programových dokumentech politických stran Podobně jako v předešlé, bude i v této části textu analyzována relevance jednotlivých témat energetické bezpečnosti v programových dokumentech parlamentních stran zvolených ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2.

Clenske dimenze mladistvych přesahem mimo vymezené období jsou pak programové dokumenty vztahující se právě k těmto volbám. Dále byly zkoumány programové dokumenty, se kterými vstupovaly tyto strany Clenske dimenze mladistvych parlamentní předvolební kampaně v roce Z analýzy volebních dokumentů politických stran, které uspěly v parlamentních volbách v roceje zřejmé, že problematiky energetické bezpečnosti a především vnějších energetických vztahů nebyly nosnými tématy předvolební kampaně.

Nejčastěji byla tato témata zahrnuta v kapitolách věnovaných hospodářské či zahraniční politice. Případně nebyla otázka energetické bezpečnosti v dokumentech reflektována vůbec.

  1. Zdroj: sestaveno autory na základě analýzy SEK z roku a Dramatický nárůst četnosti slova bezpečnost ve vztahu k energetickému sektoru České republiky dokumentuje proměnu chápání zájmů ČR a její pozice v energetických vztazích.
  2. Jak jsem zvysil clena fotografie

Energetika byla tématem především ve vztahu k sociální a hospodářské problematice, případně dopravní Clenske dimenze mladistvych, na úrovni domácí politiky. Pouze ODS má ve svých programových dokumentech z roku jako jedno ze svých témat energetickou bezpečnost a vnější energetické vztahy. Tato tvrzení můžeme dát do souvislosti s tím, co Nik Hynek a Vít Střítecký nazývají atlantické představy o energetické Clenske dimenze mladistvych v českém diskurzu Hynek, Střítecký a: Zároveň tento stav, jak bude dokázáno níže, dokazuje zřejmou dominanci atlantického diskuzu o energetické bezpečnosti a její vnější dimenzi v ČR.

Strana zelených ve svém programovém dokumentu Kvalita života spojuje energetické téma prakticky výhradně s ochranou klimatu SZ 7. Přestože i u dalších parlamentních stran může toto téma zaznamenat jako vedlejší téma, v případě Strany zelených jsou klimatické změny tématem nosným. V programu je často zmiňována nutnost nahrazení ropy alternativními zdroji v energetickém mixu.

Plyn potom představuje most k obnovitelné energii. V dokumentu však nejsou informace o závislosti na dovozu plynu či bezpečnosti a udržitelnosti dodávek.

Tisk Události loňského roku v plné míře odhalily zásadní nedostatky společného evropského azylového systému. Takzvaná uprchlická krize zároveň zavdala mnoha členským státům záminku ještě přitvrdit v restriktivních politikách. Krize — ať už uprchlická, krize empatie či krize vládnutí — přitom může být také příležitostí.

V programových dokumentech parlamentních stran se problematika energetické bezpečnosti jako zahraničně politické téma prakticky nevyskytuje. Úplná absence tématu vnějších energetických vztahů v programech zbývajících tří parlamentních politických stran zvolených ve Technika zahusteny penisa. volbách v roce ukazuje na praktickou neexistenci diskurzu energetických vztahů České republiky s jejími Jak priblizit delku. Dominantní je téma energetiky ve vztahu k hospodářské a sociální politice, v případě Strany zelených potom k politice ochrany životního prostředí a ochrany klimatu.

Clenske dimenze mladistvych Pravidla zvysujici clen

V případě předvolební kampaně před parlamentními volbami v roce nelze tedy o energetické bezpečnosti ani o jejích dílčích problematikách hovořit jako o relevantním tématu, které by nějakým způsobem formovalo debatu o české bezpečnostní a zahraniční politice. Téma tedy nebylo předmětem předvolební debaty.

Stбlб delegace do Stшedoevropskй iniciativy

Toto je jediné místo, na kterém ČSSD spojuje ve svém volebním programovém dokumentu pro rok Změny a naděje otázky zahraniční a energetické politiky. Energetická rizika jsou prezentována jako jeden z nových fenoménů, kterým musí nejen Česká republika, ale Clenske dimenze mladistvych Evropská unie čelit ČSSD ČSSD v programovém dokumentu energetickou bezpečnost sice zmiňuje, ale Clenske dimenze mladistvych ji koncepčně nerozpracovává.

Určitou výjimku představuje pouze téma jaderné energie, jejíž využití sociální demokraté v kontextu budoucího zajištění dodávek elektřiny uvádějí Hynek, Střítecký a: 98 KDU-ČSL věnuje problematice závěrečnou část svého programového dokumentu Volební program Problematika energetické bezpečnosti, případně vnějších vztahů, je zmíněna pouze obecně a ani v tomto případě ji nelze označit za relevantní téma.

Z této formulace je zřejmé, že v otázkách vnějších vtahů nemá strana priority.

Středoškolská odborná činnost – 1 – Kateřina Panešová – Hausdorffova dimenze fraktálních množin

Toto téma samo o sobě hodnotí jako irelevantní, protože na bezpečnost dodávek nemá vliv. Důraz je kladen na využití domácích zdrojů energie uhlí a jadernou energetiku. V tomto případě je tedy bezpečnost dodávek plynu a ropy dána do souvislosti se zahraniční politikou a Ruskem jako zdrojem hrozeb. EU je tedy považována za platformu, na jejímž základě bude ČR schopna posílit svojí energetickou bezpečnost.

Clenske dimenze mladistvych platformou se Clenske dimenze mladistvych nezdá být úroveň národního státu.

Hlavnн menu

V programovém dokumentu KSČM není možno nalézt zahraničně politický aspekt zajištění energetické bezpečnosti. Z této formulace je zřejmé, že KSČM vidí jako prioritní zdroje jadernou energetiku, využití domácích zdrojů a obnovitelné energie. Explicitně není zmíněna problematika vnější závislosti. V programovém dokumentu Clenske dimenze mladistvych zelených je energetice již tradičně věnován značný prostor. Ve srovnání s politickým Semi-Dick Velikost Video z roku je podstatně rozvinuta argumentace ve prospěch nahrazení fosilních paliv, především ropy a uhlí, v energetickém mixu ČR.

Větší důraz je kladen i na zahraničně politické souvislosti dovozů fosilních paliv. Na jiném místě se hovoří o dovozní závislosti na Rusku jako o riziku. Důvodem je zcela nepředvídatelná politika Ruska tamtéž. Z uvedeného je zřejmé, že přestože Strana zelených ve svém programovém dokumentu nenabízí řešení vnějších energetických vztahů s dodavateli energie na základě bilaterální debaty či spolupráce na úrovni EU, problematika dovozní závislosti na Rusku je v jejich myšlenkovém proudu přítomna a je hodnocena značně negativně a jednou z priorit by mělo být její omezení srovnej Hynek, Střítecký a.

Programové dokumenty Občanské demokratické strany je po stránce přítomnosti témat spojených s energetickou politikou, Clenske dimenze mladistvych její vnější dimenze, možno považovat za nejpodrobnější z relevantního politického spektra.

Téma je obsaženo nejen ve volebním programu do sněmovních voleb s názvem Řešení, která pomáhají, ale je mu věnována pozornost i v dalších programových dokumentech, kterým se z tohoto důvodu budeme také věnovat.

Service-Links-cz

Jedná se o dlouhodobý programový dokument s názvem Vize a sborník z programové konference Česká republika v Evropě a ve světě ODS ; a; b.

Ve volebním programu je energetika zmíněna na dvou místech. Samostatná kapitola jí je věnována v části zabývající se hospodářskou a ekonomickou politikou. Na tomto místě jsou zmíněna všechna témata, kterými jsme v předchozí části konceptualizovali českou debatu o energetické politice a vnějších energetických vztazích.

Odkaz na aktivní vnější energetickou politiku nacházíme i na dalších místech.

Clenske dimenze mladistvych Je mozne zvysit clen

Energetické vztahy s dodavateli jsou zmíněny i v části věnované zahraniční politice ČR. Vztahy s Ruskou federací je však možno označit jako přípustné, avšak za podmínky reciprocity a vzájemné závislosti.

Vize a sborník z programové konference jdou ve svých závěrech Clenske dimenze mladistvych vnějších energetických vztazích ještě dále než volební program.

V dlouhodobém programovém dokumentu Vize je problematice energetické bezpečnosti věnována samostatná kapitola.

Text konstatuje skutečnost, že většina zdrojů, na kterých je ČR závislá, se nachází v krizových a nestabilních regionech. Energetická politika by neměla být tvořena pouze na národní úrovni, ale v úzké spolupráci na regionální a evropské úrovni. Důležitou agendou jsou podle dokumentu diverzifikace zdrojů a přepravních tras, ale také společný evropský trh s energiemi ODS b: Všechny tyto otázky jsou podrobněji rozpracovány ve sborníku z konference Česká republika v Evropě a ve světě, která Clenske dimenze mladistvych výchozí debatou pro vznik dlouhodobého programu ODS b.

Z analýzy programových volebních dokumentů relevantních politických stran v.